Rokiškio KKSC dokumentai

Mokinių priėmimo į Rokiškio KKSC tvarkos aprašas
Įsakymas dėl mokesčio už ugdymą
Prašymas priimti į Rokiškio KKSC
Įsakymas dėl maistpinigių normų ir maistpinigių išmokėjimo žiniaraščio patvirtinimo
Maistpinigių išmokėjimo žiniaraštis
Rokiškio KKSC kelionės lapas
Prašymas Rokiškio KKSC direktoriui
2017 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. V-9 „Dėl Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2017 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. V-11 „Dėl Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro patalpų nuomos ir panaudos tvarkų aprašų patvirtinimo“
2017 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. V-25 „Dėl tarnybinių, mikroautobuso ir netarnybinių automobilių naudojimo ir nuomos Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre tvarkos“
Ledo ritulio aikštelės dokumentai
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre politika

Vyriausybės dokumentai

2014 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V – 219 „Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“
2014 m sausio 16 d.įsakymas V-33 „Dėl sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų nuostatų pakeitimo“
2010 m vasario 9 d. įsakymas Nr. V-38 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 1995 m balandžio 6 d. įsakymo Nr. 94 pakeitimo“
2003 m gruodžio 8 d. įsakymas Nr.439 „Dėl Lietuvos sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo nuostatų papildymo“
1995 m balandžio 6 d. įsakymas Nr. 94 „Lietuvos sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo nuostatai“
2016 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-25 „Dėl sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų nuostatų“ pakeitimo
2015 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V-756 „Dėl sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų nuostatų“ pakeitimo
2017 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-140 „Dėl kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Rokiškio savivaldybės dokumentai

Rokiškio rajono švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarka

Kiti dokumentai

Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d.įsakymas Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 202012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo
Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-184 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimo sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo